XXIII Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych 2023/2024

Regulamin

Organizatorem Przeglądu jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach.

Przegląd konkursowy odbędzie się w dniach 11 – 15 grudnia 2023 r.,

Gala finałowa – w styczniu 2023 roku w auli GCE.

I. Celem Przeglądu jest:

 • rozwój wrażliwości duchowej poprzez pogłębienie przeżyć religijnych związanych z Misterium Nocy Wigilijnej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości z kulturą chrześcijańską, przywiązanie do rodzinnych tradycji i obyczajów,
 • uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze słowa, obrazu, ruchu i dźwięku,
 • nabywanie umiejętności pracy w zespole.

II. Uczestnikami Przeglądu mogą być: Grupy teatralne – nie większe niż 20 osobowe.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) Zgłoszenie

 • zgłoszenia uczestnictwa prosimy dostarczyć najpóźniej do 6.12.2023 r.
 • zgłoszenie Grupy - wyłącznie pisemne (wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy zawierający informacje o nazwie i pełnym adresie szkoły, numerze telefonu, mailu, danych Opiekuna Grupy, dokładnej liczbie uczestników),

- proszę przesłać listownie, dostarczyć osobiście na adres Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, z dopiskiem XXIII Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych lub elektronicznie na adres: polonistkagce@gmail.com,

 • każda Grupa zobowiązana jest dostarczyć komplet wypełnionych przez prawnych opiekunów Zgód na przetwarzanie danych osobowych dla każdego z Aktorów (RODO). Zgoda dostępna na stronie: http://www.jaselka.com.pl
 • zgłoszenie udziału jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się i akceptacji Regulaminu Przeglądu.

b) Występ:

 • czas trwania popisu jednego zespołu nie może przekraczać 20 minut (powyżej tego czasu program grupy zostanie przerwany), przed występem należy Jury Przeglądu przedłożyć egzemplarz scenariusza,
 • Grupy uczestniczące w Przeglądzie przygotowują własne rekwizyty, nie przeprowadzają próby, nie korzystają z mikrofonów, we własnym zakresie przygotowują sprzęt
  i multimedia, które zamierzają wykorzystać podczas występu;
 • nie dopuszcza się używania ognia na scenie.

IV. Jury oceniać będzie:

 • wydobycie treści religijnych; oryginalność ujęcia tematu, dobór tekstów,
 • walory sceniczne (oprawa sceniczna, ruch sceniczny, dykcja i emisja głosu, gra zespołowa, indywidualna gra aktorska); atrakcyjność muzyczną (m.in. samodzielność wykonania).

V. Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody za I, II, III miejsce w następujących kategoriach:

 • I kategoria – przedszkola oraz klasy „0”,
 • II kategoria – szkoły podstawowe: klasy I – III,
 • III kategoria – szkoły podstawowe: klasy IV-VIII,
 • IV – szkoły średnie,
 • V kategoria otwarta – grupy pozaszkolne, szkoły i ośrodki specjalne, domy pomocy społecznej, grupy parafialne, domy kultury, świetlice szkolne, środowiskowe;
 • o przyznaniu nagród, ich rodzaju i ilości zdecyduje Jury; Jury może również nie przyznać nagrody głównej, drugiej lub trzeciej, może również przyznać dwie nagrody równorzędne w którejś z kategorii,
 • Jury również decyduje, która(e) z grup wystąpi(ą) podczas uroczystej Gali; Opiekunowie tych grup zostaną wcześniej powiadomieni przez Organizatorów,
 • wręczenie nagród nastąpi podczas Gali finałowej w styczniu 2024 roku.

VI. Uwagi organizacyjne:

 1. Informacje na temat Przeglądu, regulamin, formularz zgłoszenia oraz dokładne terminy występów zgłoszonych grup będą dostępne na stronie internetowej GCE – www.gce.gliwice.pl./ , http://jaselka.gce-kno.pl .
 2. Harmonogram występów zostanie zainteresowanym Grupom rozesłany drogą elektroniczną na adres podany w ZGŁOSZENIU, dostępny również będzie na stronie internetowej Przeglądu www.jaselka.com.pl od 6 grudnia 2023 r.
 3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizatorzy prześlą Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na adres mailowy podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

- możliwości dokumentowania występów grup (wykonywanie zdjęć, filmowanie).
Zgłoszenie udziału grupy jest równoznaczne ze zgodą uczestników Przeglądu oraz ich Opiekunów na wykonywanie przez Organizatorów niniejszej dokumentacji, która może zostać udostępniona do wglądu na terenie GCE oraz na stronie internetowej archiwizującej Przegląd;

- dokonania zmian w Regulaminie oraz terminach występów, tym samym Organizatorzy zobowiązani są powiadomić zainteresowanych.

 1. Dla Grup przygotowane zostaną sale, w których uczestnicy Przeglądu będą mogli przygotować się do występów. Organizatorzy nie zapewniają napojów, posiłku oraz zwrotu kosztów podróży.

Uwaga:

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia dogodnego dla organizacji Przeglądu terminu występu grupy (dzień i godzina);

- ze względów organizacyjnych nie ma możliwości przeprowadzenia próby przed występem Grupy.

Informacje dla zainteresowanych:  Aleksandra Maliszewska polonistkagce@gmail.com

Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice;
centrala: (32) 231-35-76, tel. (32) 231-53-09                                                  Serdecznie zapraszamy!